Regulamin

Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego aldar.com.pl, w tym zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie internetowym, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy aldar.com.pl jest Alina Okuń prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: FIRMA HANDLOWA „ALDAR” ALINA OKUŃ, ul. Obroki 130, 40-833 Katowice, REGON 273209518, NIP 9541147564.
 3. Kontakt z prowadzącymi sklep internetowy aldar.com.pl odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem aldar@aldar.com.pl, telefonicznie w dni robocze pod numerem +48 729 153 997 oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.aldar.com.pl.

§2

 1. Aldar.com.pl – należy przez to rozumieć sklep internetowy, działający pod adresem strony internetowej https://www.aldar.com.pl, którego właścicielem i prowadzącym jest Alina Okuń prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: FIRMA HANDLOWA „ALDAR” ALINA OKUŃ, ul. Obroki 130, 40-833 Katowice, REGON 273209518, NIP 9541147564.
 2. ALDAR – należy przez to rozumieć Alina Okuń  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: FIRMA HANDLOWA „ALDAR” ALINA OKUŃ, ul. Obroki 130, 40-833 Katowice, REGON 273209518, NIP 9541147564.
 3. Administratorze – należy przez to rozumieć ALDAR bądź osoby działające w imieniu ALDAR.
 4. Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez ALDAR dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.aldar.com.pl.
 5. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła trzynasty rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę osiemnastego roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty i jej walutę, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie ALDAR przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.

§3

 1. Korzystając ze Sklepu internetowego Klient wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania ze Sklepu internetowego.
 2. Niedopuszczalne są wszelkie działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Sklepu internetowego.Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 3. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 • posiadanie przeglądarki internetowej.
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • włączona obsługa JAVA

§4

 1. ALDAR świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.aldar.com.pl
 2. Usługa konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 3. Rejestracja konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać Zamówienia bez rejestrowania konta Klienta.
 5. Usługa konta Klienta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konta Klienta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia konta.

Zamówienia i umowa sprzedaży

§5

 1. Informacje o produktach dostępnych w ramach asortymentu Sklepu internetowego podane na stronie Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Produkty dostępne w ramach asortymentu Sklepu są nowe i wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 3. Dla złożenia Zamówienia w ramach Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego zostaje złożone ALDAR przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów dostępnych w ramach asortymentu Sklepu internetowego będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres ALDAR prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie ALDAR o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.
 5. Po zawarciu umowy sprzedaży, ALDAR potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu zamówienia.
 6. Umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierana jest w języku polskim lub w języku angielskim, według wyboru Klienta, o treści zgodnej z Regulaminem.

Zamówienia i umowa sprzedaży

§6

 1. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktu.
 3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy, wymaga poinformowania ALDAR o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres: ALDAR, ul. Obroki 130, 40-833 Katowice; aldar@aldar.com.pl.
 4. Klient składając oświadczenie o odstąpieniu do umowy może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Sklepu w zakładce Wymiany, zwroty, reklamacje, nie jest to jednak obowiązkowe.
 5. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy ALDAR zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ALDAR), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym ALDAR poinformowano przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności uiszczonych przez Klienta dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. ALDAR uprawnione jest do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zakupiony produkt, w przypadku odstąpienia od umowy, należy zwrócić na adres: ALDAR, ul. Obroki 130, 40-833 Katowice w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Dostawy produktów z asortymentu Sklepu internetowego

§7

 1. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego w sposób określony w § 4 niniejszego Regulaminu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do pozostałych krajów Unii Europejskiej.
 2. Produkty z asortymentu Sklepu internetowego, które mają być dostarczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dostarczane są według wyboru Klienta dokonywanego w trakcie składania Zamówienia w następujący sposób:
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • dostarczenie do Paczkomatu InPost,
 • odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego ALDAR.
 1. Produkty z asortymentu Sklepu internetowego, które mają być dostarczone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem DHL.
 2. Dostawa produktów objętych Zamówieniem następuje na adres Klienta wskazany w Zamówieniu.
 3. Koszty dostawy, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu prezentowane są przy opisie danego produktu w Sklepie internetowym oraz dodatkowo przy składaniu Zamówienia.
 4. Dostawy produktów z asortymentu Sklepu internetowego odbywają się w dni robocze. ALDAR przy opisie produktu informuje o liczbie dni niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym jego dostawy. Terminy podawane są w dniach roboczych, przez które należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Produkty zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez ALDAR fakturą VAT lub paragonem, w zależności od wyboru Klienta.

Ceny i sposoby zapłaty

§8

 1. Ceny produktów dostępnych w ramach asortymentu Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich lub w walucie EURO, stosownie do wyboru Klienta.
 2. Ceny produktów dostępnych w ramach asortymentu Sklepu internetowego i podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia produktu. Koszty dostarczenia zamówionego produktu są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę produktu oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego
 4. Ceny produktów dostępnych w ramach asortymentu Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym nie ma to wpływu na wartość Zamówienia złożonego przed wejściem w życie danej zmiany ceny.

§9

 1. Klient składając Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego może wybrać następujące metody płatności:
 • przelew bankowy na rachunek bankowy wskazany w informacji przesłanej Klientowi (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez ALDAR potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka zamówionego produktu dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy wskazany w informacji przesłanej Klientowi i skompletowaniu Zamówienia);
 • płatność elektroniczną za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych PayPal (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez ALDAR potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez ALDAR informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka zamówionego produktu dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
 • gotówką za pobraniem, co oznacza dokonanie płatności dostawcy przy dokonywaniu dostawy zamówionego produktu (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez ALDAR potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia).

Reklamacje

§10

 1. Każdy produkt zakupiony w Sklepie internetowym może być reklamowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jego niezgodności z umową.
 2. Reklamacje należy kierować na adres ALDAR, ul. Obroki 130, 40-833 Katowice lub na adres poczty elektronicznej: aldar@aldar.com.pl.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji produktu zakupionego w ramach Sklepu internetowego, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
 4. ALDAR rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, ALDAR zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
 • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:  www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 1. Reklamacje dotyczące innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aldar@aldar.com.pl
 • telefonicznie, dzwoniąc na numer +48 729 153 997, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

Ochrona danych osobowych

§10

 1. Podane przez Klienta dane osobowe podczas korzystania ze Sklepu internetowego ALDAR przetwarza zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Polityki prywatności, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

  Ochrona danych osobowych

  §11

  1. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.aldar.com.pl, odnoszące się do produktów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.aldar.com.pl oraz w siedzibie ALDAR. Regulamin jest udostępniony na wyżej wymienionej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
  3. ALDAR zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem strony internetowej Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Wiadomość o zmianie Regulaminu będzie utrzymywana na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy ALDAR – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta Klienta.
  4. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub złożenia zamówienia.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
  6. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu oraz Polityka prywatności, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
  7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.202021 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.